Hírek

[2016.12.01.]

Megalakult a Zala Takarék!

2016. december 1. napján a Bak és Vidéke és a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet egyesült a Zalavölgye Takarékszövetkezettel és megalakult a Zala Takarékszövetkezet!

Tovább >>
image

2016. december 1. napján a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet és a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet egyesült a Zalavölgye Takarékszövetkezettel.
Az átalakulás jogi formája: beolvadás. A befogadó takarékszövetkezet a Zalavölgye Takarékszövetkezet, a beolvadó takarékszövetkezetek: a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet és a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet.


A takarékszövetkezetek legfőbb döntéshozó szervei az egyesülésről 2016 első felében hozták meg határozataikat. Az egyesülés jogi, adminisztratív folyamata mindenben eleget tett a vonatkozó jogszabályi követelményeknek. A takarékszövetkezetek egyesülési kérelmét a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. igazgatóságának előzetes hozzájárulását követően a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa engedélyezte, majd a Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága a Zala Takarékszövetkezetet bejegyezte.
A Zala Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője Dr. Tóth László, székhelye 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.


A létrejött Takarékszövetkezet ügyfelei és partnerei számára a cégjogi átalakulástól függetlenül folyamatosan, megbízhatóan nyújtja szolgáltatásait, sőt ezt megerősített háttérrel, még több tapasztalattal biztosítja a részükre a továbbiakban.

 

[2016.11.30.]

Megújul a forint

A Magyar Nemzeti Bank megújított 2000 és 5000 forintos bankjegyeket bocsát ki, amelyek 2017 márciusától jelennek meg a készpénzforgalomban.

Tovább >>

A 2016 előtt kibocsátott, régi 2000 és 5000 forintos bankjegyek 2017. július 31-ig használhatóak a készpénzes fizetések során.

További információ:www.mnb.hu

Forrás: Magyar Nemzeti Bank

[2016.09.22.]

FIGYELEM FELHÍVÁS

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra

Tovább >>

Felhívjuk a bankkártya birtokosok figyelmét egy aktuális, telefonos csalássorozatra. Az elkövetők mobiltelefon társaságok hivatalos ügyintézőinek adják ki magukat. „Nyereményjáték” 100 ezer forintot meghaladó, sikeres nyerteseként arra kérik az ügyfelet, hogy töltsön fel egy megadott számhoz tartozó telefonkártyára elektronikusan 10 ezer forint körüli összeget. A feltöltés végrehajtása ellenére az ígért nyereményhez a károsultak természetesen nem jutnak hozzá.
Felhívjuk az ügyfelek figyelmét, hogy ezekben az esetekben a kártyabirtokos önszántából, szabályos pénzügyi tranzakciót hajt végre a telefonkártya feltöltésével, így a bank részéről nincs lehetőség a tranzakció visszavonására, az összeg visszafizetésére.
Kérjük, a hasonló esetek elkerülése érdekében, nyeremény reményében ne töltsenek fel ismeretlen telefonkártyákat!
Bankkártya adataikat fokozott óvatossággal kezeljék, ne adják ki sem telefonos megkeresések, sem közösségi oldalon történő felhívások esetén!
Ne keressen fel bankautomatát a csalók által megadott kódok beütése céljából (valójában telefonegyenleget akarnak feltöltetni Önnel!)
Ne árulja el lakcímét vagy tartózkodási helyét!
Amennyiben Ön is a csalók áldozatává vált, kérjük, forduljon a rendőrséghez!

http://www.szerencsejatek.hu/csalasi-kiserletek-a-szerencsejatek-zrt-neveben_

http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok/figyelemfelhivas-egy-aktualis-mobiltelefonos-nyeremenyjatek-csalassal-kapcsolatban-3633 ’’

 

[2015.04.08.]

Duális képzés

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet együttműködési megállapodást írt alá Budapesti Gazdasági Főiskolával a Főiskola duális képzésében részt vevő hallgatók gyakorlati képzésének biztosítására.

Tovább >>

A Takarékszövetkezetünk a Takarékszövetkezeti Garanciaközösség tagja, Zala megye legnagyobb Takarékszövetkezete. A Vidék Bankjaként több, mint 50 éves múlttal a szolgáltatások széles körét kínálja működési területén élő lakosság, vállalkozások, önkormányzatok, non-profit szervezetek részére. Termékpalettán szerepelnek az innovatív, ügyfélre szabott megoldásokat, melyekben akár Ön is támogathat bennünket. Hosszútávon számítunk munkatársainkra, ezért nagy hangsúlyt fektetünk kiválasztásukra, szakmai tudásuk fejlesztésére.
2015 szeptemberétől a program keretében a Pénzügy és számvitel, valamint Gazdaságinformatikus alapképzésre jelentkező hallgatóknak sikeres felvételi beszélgetést követően szakmai gyakorlati helyet és rendszeres havi díjazást biztosítunk a képzés teljes ideje alatt. A duális képzésről részletes információk az intézmény honlapján (http://www.bgf.hu/GKZ/Felveteli-2015/Dualis-kepzes-tajekoztato) olvasható.
A jelentkezéseket és a képzéssel kapcsolatos kérdéseket a fenti honlapon leírtak szerint május 15-ig várjuk a kozpont@bak.tksz.hu email címre.

Várjuk a jelentkezéseket!
Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
 

[2015.01.07.]

Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat

Tudnivalók a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltéséről

Tovább >>

Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton tájékoztatjuk, hogy a jogszabályi változások miatt, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvénynek (a továbbiakban Pmt.) történő megfelelés érdekében ügyfeleinknek nyilatkozniuk kell a tényleges tulajdonos személyéről, jogi személyeknek pedig a 2013. július 01. napját megelőzően tett nyilatkozatukat meg kell újítani. A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat megtalálható a honlapunkon, illetve kirendeltségeinken.
Kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy amennyiben az előírásnak megfelelő Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél nem adtak meg, a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat és ügyfélazonosítás megtétele végett kirendeltségeink bármelyikén - személyazonosító okmányaikkal, illetve jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél esetén a cégképviseletet igazoló dokumentumokkal együtt - megjelenni szíveskedjenek.
Mely Ügyfeleknek kell új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot kitölteniük?
Minden ügyfelünknek rendelkeznie kell tényleges tulajdonosi nyilatkozattal, akinél ilyen nem található fel, annak pótolni szükséges.

Mindazon jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Ügyfélnek pedig megújítania szükséges a Nyilatkozatot, mely Ügyfél/Ügyfelek esetében nem áll(nak) rendelkezésre a nyilvántartásunk alapján a tényleges magánszemély tulajdonos(ok) törvényben előírt adatai.
Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozatot csak a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél bejelentett cégjegyző(k) töltheti(k) ki és írhatj(ák) alá cégszerűen, a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél bejelentett módon. A Nyilatkozat kitöltésénél kérjük, kiemelt figyelmet fordítson arra, hogy valamennyi tényleges tulajdonos természetes személy(ek)re vonatkozó adatot teljes körűen adjon meg.

Miért kell megújítani a Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozatot (továbbiakban Nyilatkozat)?
A Társaság nevében eljáró, nyilatkozatot tevő cégjegyző(k) a korábbiakban hatályos jogszabálynak megfelelően nyilatkozhatott(ak) úgy, hogy az általuk képviselt Társaság a „saját nevében és javára jár el”. A Pmt. 2013. július 01. napján hatályba lépett módosításai értelmében a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet ügyfél képviselője köteles írásban nyilatkozni tényleges tulajdonosáról, megadva a tényleges tulajdonos(ok) családi és utónevét (születési nevét); lakcímét; állampolgárságát.
Fentiek miatt azon Ügyfeleink esetében, akik Nyilatkozata szerint a Társaság a „saját nevében és javára jár el” - nem állnak rendelkezésre teljeskörűen a tényleges magánszemély tulajdonosok törvényben előírt adatai.

A vonatkozó törvényi előírásnak történő megfelelés érdekében kötelességünk új Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat kitöltésére és a részünkre történő megküldésre felhívni Ügyfeleinket.

Mi a következménye, ha az Ügyfél nem rendelkezik megfelelő Nyilatkozattal?
Amennyiben a kitöltött Nyilatkozat 2014. december 31. napjáig nem áll a Takarékszövetkezet rendelkezésére, a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet a Pmt. 42. § alapján köteles az érintett Ügyfél ügyleti megbízásainak teljesítését megtagadni, és a további megbízások teljesítését a Nyilatkozat megtételétől függővé tenni.


Ki minősül tényleges tulajdonosnak? / Ki a tényleges tulajdonos?
Tényleges tulajdonosnak minősül:

Természetes személyek esetében az, akinek a megbízásából eljárnak.

Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén
a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon - közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak,
b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben - a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott - meghatározó befolyással rendelkezik. A Ptk. 8:2. § (2) szerint a befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és
1. jogosult a jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy
2. a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.
c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak,
d) alapítványok esetében az a természetes személy,
1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket már meghatározták,
2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy
3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá
e) az a)-b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

Mi a teendő, ha a Társaságnak nincs a törvényben előírt, meghatározott tényleges magánszemély tulajdonosa?
Ha egyértelműen megállapítható, hogy nincs olyan magánszemély, aki a fenti a)-b) alpontok szerinti meghatározásnak megfelel, úgy az e) alpont alapján a Társaság vezető tisztségviselőinek adatait kell megadni, mint tényleges tulajdonost.

Ki a vezető tisztségviselő? Hogyan kell feltüntetni a vezető tisztségviselők adatait a Nyilatkozaton?
A Ptk. 3:21. § alapján a cég, szervezet irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület jogosult. Ilyen tisztségviselő(k) lehet(nek) például az ügyvezető(k).
Amennyiben egy vállalat, szervezet több vezető tisztségviselővel is rendelkezik, úgy mindegyik személyt fel kell tüntetni a Nyilatkozaton.
Amennyiben négynél több vezető tisztségviselővel rendelkezik a Társaság, úgy egy Nyilatkozaton nem fér el valamennyi vezető tisztségviselő nyilatkozata. Ebben az esetben a Társaságnak további Nyilatkozato(ka)t is ki kell tölteni és egyértelműen jelezni kell valamennyi Nyilatkozaton, hogy négynél több a vezető tisztségviselők száma az adott cégnél, ezért került több Nyilatkozat kitöltésre.

Kérdéseivel kérjük keresse munkatársainkat a Takarékszövetkezet kirendeltségeinek telefonszámain, akik készséggel állnak rendelkezésére.

Köszönjük együttműködését!


Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
 

A Tényleges Tulajdonosi Nyilatkozat a Közzétételek menüpont alatt letölthető.
 

[2014.09.25.]

HIRDETMÉNY

Tisztelettel kérjük azon volt természetes személy ügyfeleinket, akik 2012. január 01. és 2014. augusztus 20. között szüntették meg a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett lakossági fizetési számlájukat, hogy a számlavezetéssel kapcsolatban felszámított díjak és költségek rendezése, azok bizonyos részének visszatérítése céljából személyesen jelentkezzenek.

Tovább >>

A személyes megjelenésre az elszámoláshoz elengedhetetlen azonosítás miatt van szükség, így kérjük, hogy személyazonosító okmányaikat hozzák magukkal. A Takarékszövetkezet várja Önöket az alábbi kirendeltségein, az ott jelzett időben:


Kirendeltség Bak (8945 Bak Széchenyi tér 2.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Pusztaszentlászló (8896 Pusztaszentlászló Kossuth u. 90.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Hahót (8771 Hahót Kossuth tér 2.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Zalaegerszeg (8900 Zalaegerszeg Eötvös u 1-3.)
Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Csütörtök: 07.30 – 16.00 Szerda: 07.30-17.00 Péntek: 07.30-13.30

Kirendeltség Gutorfölde (8751 Gutorfölde Verseny u. 4.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Zalaszentbalázs (8772 Zalaszentbalázs Kossuth u. 92.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Nova (8948 Nova Néphadsereg u. 2.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30


Kirendeltség Pacsa (8761 Pacsa József A. u. 3.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Búcsúszentlászló (8925 Búcsúszentlászló Széchenyi u. 7.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Gelse (8774 Gelse Kossuth u. 35.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Nagykapornak (8935 Nagykapornak Fő utca 30/D.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 08.00 – 14.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Zalaszentmihály (8936 Zalaszentmihály Deák F.u. 35.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Surd (8856 Surd Kossuth u. 9/B.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Miklósfa (8831 Miklósfa Kápolna tér 19.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Murakeresztúr (8834 Murakeresztúr Állomás tér 1.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30

Kirendeltség Nagykanizsa (8800 Nagykanizsa Rozgonyi u. 9.)
Nyitva tartás: Hétfő,Kedd, Csütörtök: 07.30 – 16.00 Szerda: 07.30-17.00 Péntek: 07.30-13.30

Betétgyűjtő Söjtör (8897 Söjtör Deák Ferenc utca 130.)
Nyitva tartás: Hétfőtől Csütörtökig 07.30 – 16.00 Pénteken: 07.30-13.30


Kelt: Bak, 2014. szeptember 26.

Tisztelettel:

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet
 

[2014.07.01.]

Komplex vállalati technológia fejlesztés

Takarékszövetkezetünk több mint 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

Tovább >>

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet több mint 9 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Komplex vállalati technológiafejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára” című pályázaton, az Új Széchenyi Terv keretében. A 24 millió forintot meghaladó összköltségvetésű beruházásból informatikai eszközök és szoftverek beszerzése, egységes informatikai infrastruktúra létrehozása valósult meg.

Az egyesült pénzintézetek eltérő informatikai háttérrel rendelkeztek mind hardver, mind szoftver tekintetében. A projekt célja az egységes informatikai infrastruktúra létrehozása volt. A kirendeltség hálózat így egységes hardver és szoftver környezettel rendelkezik, amely számos bankbiztonsági, informatikai biztonsági előnnyel jár.

A megvalósítást, a központi fejlesztést követően, a nagy forgalmú kirendeltségek gépparkjának cseréjével kezdték, majd folytatták a kisebb kirendeltségekkel. A projekt megvalósítása során a dolgozókkal megismertették az új eszközök használatát.

A kiadások között számítógépek, szerver, multifunkciós nyomtatók, adattároló, operációs rendszerek beszerzése szerepelt. A tervezés a kirendeltségi dolgozók létszámának figyelembe vételével készült, az egységesség elvét szem előtt tartva. A monitorok cseréjére nem került sor, így csökkentek a kiadások. A beszerzések során 1 db szerver számítógép, 1 db szerver operációs rendszer, 40 db irodai program licence, 5 db hálózati nyomtató, 1 db adattároló, 47 db munkaállomáshoz számítógép, 47 db szoftver, 16 db mátrix nyomtató és 9 db leaser nyomtató vásárlására került sor.

A projekt megvalósítása 2013. október 9. és 2013. december 31. között zajlott.

 

[2013.10.10.]

Pénzsztár Verseny-Elindult!!!!

1120 középiskolás csapat versenyez, melyikük tud többet a pénzügyekről, a gazdaságról! Október 10-én elindul a PénzSztár, az Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny

Tovább >>

Budapest, 2013. október 9. – 1120 négyfős, 14–20 éves középiskolásokból álló csapatok részvételével, október 10-én egy internetes előselejtezővel elindul a harc a fejenként 100 ezer forintból, egy-egy okostelefonból és további értékes ajándékokból álló fődíjért a PénzSztár nevű, Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Versenyen.
Örömteli, hogy a verseny az ország összes középiskolájának közel egyharmadát mozgatta meg, s emellett két határon túli magyarlakta településről is érkeztek jelentkezések – közölte a versenyt szervező TAS-11 Kft. ügyvezetője, Kerekes György. Az október 6-ai határidőig indulási szándékát jelző 1120, egyenként négyfős csapat 325 magyarországi, 2 zentai és 1 székelyudvarhelyi középiskolából került ki. A legtöbb, 195 csapat budapesti, míg Pest megyéből 93-an, Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből pedig 73-an regisztráltak.
A kétfordulós, október 10-én és 17-én megrendezendő internetes előselejtezőn dől el, hogy területi alapon, Budapestről és a 19 megyéből melyik öt-öt – összesen száz – legjobb csapat kerül be a fővárosban és a megyékben november 7-én sorra kerülő selejtezőbe. Az ott elért eredmények alapján 28 csapat mehet tovább a 7 magyarországi régióban november 21-én lebonyolítandó, 4-4 csapatos regionális középdöntőbe: a budapesti és a megyei győztesek, illetve rajtuk kívül 6 régióból az oda tartozó 3-3 megye legjobb második helyezettje, a közép-magyarországi régióból pedig a budapesti és a Pest megyei 2. helyezett. Innen a legjobb 7 csapat jut tovább a december 5-ei budapesti, országos elődöntőbe, amelynek legjobb 4 csapata mérkőzik meg a december 19-ei országos döntőben.
Nemcsak a győztesek és felkészítő tanáraik kapnak értékes díjakat, nyereményeket, hanem a további 2–8. helyezettek és tanáraik is, a versenyt támogató társaságok jóvoltából. A díjak, nyeremények listája a verseny honlapján, a www.penzsztar.hu címen olvasható.
„A takarékszövetkezetek tudatosan építik a jövőbeni ügyfélkörüket: az általános iskolásoknak takarék matricát kínálnak, a középiskolásoknak pénzügyi oktatást nyújtanak” – indokolta a fő, gyémánt fokozatú támogatók egyike, az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség ügyvezetője, Varga Antal, miért tekintették szívügyüknek a Magyarországon eddig páratlan verseny anyagi feltételeinek előteremtését.
„Számomra ez személyesen is nagyon szimpatikus kezdeményezés, mert négy, 8 és 18 év közötti gyermek apjaként látom, hogyan tanulnak meg szülői segítséggel bánni a zsebpénzzel: ami a fagyizással kezdődik, a »gyűjtök egy kerékpárra, gyűjtök egy pianínóra« tervekkel folytatódik, majd előbb-utóbb a »lakásra gyűjtök« tervekbe torkollik. Ez pedig már a mi területünk” – közölte a szintén gyémánt fokozatú támogató Fundamenta-Lakáskassza stratégiai és fejlesztési igazgatója. Nagy Ernő hozzátette: „Stratégiánknak megfelelően kiemelten szeretnénk nyitni a fiatalok irányába, ehhez pedig kiváló lehetőség a PénzSztár.”
„Társaságunk és személyesen én magam is örömmel állunk egy olyan hiánypótló kezdeményezés mögé, mint a PénzSztár, mivel ez a verseny ötvözi a tradicionális és a modern pénzügyi szemlélet elemeit. Fontos számunkra a „biztosítás = öngondoskodás” elvének széles körű megismertetése, mindezt játékos formában átadva a tudásra vágyó fiataloknak” – jelentette ki az arany fokozatú támogató SIGNAL Biztosító elnök-vezérigazgatója, Kálózdi Tamás.
A verseny médiatámogatója a HVG és az eduline.hu, ahol a verseny honlapja mellett folyamatosan jelennek meg információk az egyes fordulók eredményeiről.

 

[2013.06.15.]

Pénzsztár Verseny 2013.

Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny

Tovább >>
image

Középiskolások versenyezhetnek, ki tud többet a pénzügyekről, a gazdaságról!
Indul a PénzSztár, az Első Országos Középiskolai Pénzügyi-Gazdasági Verseny

Magyarországon újszerű kezdeményezéssel rukkol elő az Országos Takarékszövetkezeti Szövetség, a Takarékbank és az OTIVA. Arra invitálják az ország összes középiskolását, hogy mérjék le, mit tudnak a pénzügyekről, a gazdaságról. A szervezőmunkához támogatóként csatlakozott a Fundamenta-Lakáskassza, a SIGNAL Biztosító, a PwC Magyarország, a Budapesti Értéktőzsde, a KELER és a Diákhitel Központ. A verseny lebonyolítását a Magyar Pénzügyi Almanachot kiadó TAS-11 Kft. vállalta magára, amely évek óta foglalkozik pénzügyi oktatással is.

Válság idején különösen érdekes megtudni, hogy a húsbavágó intézkedések és következmények hogyan csapódnak le a jövő nemzedékénél. Tudják-e például, miért kapnak szüleik kisebb vagy nagyobb kamatot betéteikért, mi mozgatja a tőzsdei árfolyamokat, avagy miért kell többet fizetni a boltban az élelmiszerekért, ha évről évre csökken az infláció, továbbá, miért is lett szitokszó a devizahitel Magyarországon.

A szervezők nem kifejezetten a gazdasági alapképzésben részesülő középiskolásokat hívják versenyre, hanem mindenkit, hiszen a cél: lemérni az általános pénzügyi, gazdasági műveltséget. E szempontból lényegtelen, hogy a jelentkező humán vagy reál beállítottságú. Mindenkinek érdemes tehát 4 fős csapatokat alkotnia, hátha éppen ők lesznek a Magyarországon első alkalommal kiírt országos középiskolai pénzügyi-gazdasági műveltségi verseny, a PénzSztár győztesei, s lesz a jutalmuk fejenként 100-100 ezer forint és egy okostelefon. Nem mellékesen pedig az egész ország előtt ismertté, sztárokká válnak, miután a négyes döntőt a tervek szerint a televízió is közvetíti.

A négyes döntőig vezető út első állomásaként a szervezők május 21-étől szeptember 30-áig várják a négyfős csapatok jelentkezését. Nem kell, hogy egy osztályból érkezők alkossanak egy csapatot, mindössze annyi a kikötés, hogy a csapattagok ugyanabba az iskolába járjanak. A lényeg, hogy 14–20 év közöttiek legyenek a jelentkezők és a 2013/14-es tanévben középiskolai tanulmányokat folytassanak. Az október közepén lebonyolítandó kétfordulós internetes előselejtezőn legjobbnak bizonyult 100 csapat területi alapon, az ország 19 megyéjében és Budapesten méri össze tudását november elején. A helyszínenként 5-5 csapatból 28 – a 20 megyei győztes és az országos összesített pontszám alapján legjobb 8 – csapat jut tovább a 7 helyszínen, 4-4 csapat részvételével november közepén megrendezendő regionális középdöntőbe. Onnan a győztesek a november végi, december elejei 7 csapatos elődöntőbe kerülnek, az ott legjobban szereplő 4 team pedig részt vehet a december közepén tartandó budapesti döntőben.

A verseny feladatait Bod Péter Ákos egykori gazdasági miniszter és jegybankelnök, a Budapesti Corvinus Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára irányításával az ország legfelkészültebb szakemberei, oktatói – köztük Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, Asztalos László pénzügypolitikus, a PSZÁF Felügyeleti Tanácsának korábbi tagja, Halm Tamás, a Magyar Közgazdasági Társaság főtitkára és Vígvári András, a Budapesti Gazdasági Főiskola tudományos rektorhelyettese – állítják össze.

A versennyel kapcsolatos információk folyamatosan jelennek meg a www.penzsztar.hu honlapon és indul a játék a Facebook-on is.


 

[2013.09.30.]

Pénzsztár Verseny- közel 400 csapat jelentkezett

A szeptember 30-ai jelentkezési határidőhöz közeledve felgyorsult a PénzSztár nevű, első országos középiskolai pénzügyi-gazdasági versenyre való regisztráció.

Tovább >>

A nagy érdeklődésre tekintettel a versenybizottság október 6-án éjfélig meghosszabbította az október 10-én induló verseny jelentkezési határidejét - közölte a szervező Tas-11 Kft. az MTI-vel. A takarékszövetkezeti szektor magyarországi újszerű kezdeményezése során a középiskolai tanulmányaikat a 2013/14-es tanévben folytató, 14-20 éves diákok mérhetik le négyfős, azonos iskolából érkező csapatokba szerveződve mintegy két hónapon át, hogy mit tudnak a pénzügyekről és a gazdaságról. A szervező Tas-11 Kft. szerint nemcsak azoknak érdemes indulniuk, akik középiskolájukban gazdasági, pénzügyi oktatásban részesülnek, mivel a verseny célja alapvetően nem a tankönyvi tudás felmérése, hanem a versenyzők logikai, asszociációs képességének a feltérképezése. Eddig már közel 400 csapat regisztrált, a legtöbben Budapestről, Jász-Nagykun-Szolnok és Bács-Kiskun megyéből, és van egy határon túli induló csapat is, a vajdasági Zentáról. Az október 10-én és 17-én lebonyolítandó kétfordulós internetes előselejtezőn legjobbnak bizonyuló 100 csapat területi alapon, az ország 19 megyéjében és Budapesten méri össze tudását november 7-én. A helyszínenként 5-5 csapatból 28 csapat - a 20 megyei győztes és az országos összesített pontszám alapján legjobb 8 - jut a 7 helyszínen, 4-4 csapat részvételével november 21-én megrendezendő regionális középdöntőbe. A győztesek a december 5-ei hétcsapatos elődöntőbe kerülnek. Az ott legjobban szereplő négy társaság vehet részt a december 19-én tartandó budapesti döntőben, s küzdhet meg a fejenként 100 ezer forintos fődíjért és az okostelefonért. Még az összesítésben nyolcadik helyezett csapat, vagyis az a regionális középdöntőben kiesett gárda, amely az országos összesített pontszám alapján a kiesettek közül a legtöbb pontot érte el, is értékes nyereményben részesül a támogató szervezetek felajánlása alapján - tudatta a szervező Tas-11 Kft.

[2013.05.23.]

Ötéves a TakarékPont hálózat

Idén májusban ünnepli megalakulásának ötödik évfordulóját a TakarékPont hálózat, amely dinamikus fejlődésével és ügyfélbarát megoldásaival rövid időn belül országosan elérhetővé vált mind a lakossági, mind a KKV ügyfelek számára.

Tovább >>

Ötéves a TakarékPont hálózat


Idén májusban ünnepli megalakulásának ötödik évfordulóját a TakarékPont hálózat, amely dinamikus fejlődésével és ügyfélbarát megoldásaival rövid időn belül országosan elérhetővé vált mind a lakossági, mind a KKV ügyfelek számára.

Korábban a takarékszövetkezeti szektor gyenge pontja volt, hogy a takarékszövetkezetek közötti együttműködés nem volt elég szoros, és nem rendelkeztek egységes, a konkurenciától jól megkülönböztethető arculattal. 2008 májusában a Takarékszövetkezetek központi bankja, a TakarékBank égisze alatt került bevezetésre a TakarékPont modell, kezdetben 15 takarékszövetkezet együttműködésével. A Hálózat a takarékszövetkezetek és a TakarékBank együttműködésének olyan megújult, minden eddiginél szorosabb formája, amelynek résztvevői egységes lakossági- és KKV termékeket és szolgáltatásokat kínálnak azonos márkanév, valamint logó alatt. Az új szerveződés előnyei hamar megmutatkoztak, és ma már országszerte 24 Hitelintézet 455 fiókja tartozik a hálózathoz.

„Az elmúlt öt év eredményei bizonyították, hogy a piacképes termékek és a szakértelem mellett a Takarékok ereje ügyfélközpontúságukban, és a helyi lakosság igényeinek ismeretében rejlik, hiszen köztük élnek, velük együtt telnek a mindennapjaik. Így válhatott a TakarékPont a vidék hitelintézeti hálózatává, amely megbízható, naprakész megoldást kínál ügyfelei és a hozzá forduló érdeklődők részére egyaránt, legyen szó magánszemélyek pénzügyeiről vagy KKV-k finanszírozásáról” – nyilatkozta Brezina Szabolcs, a TakarékBank Zrt. ügyvezető igazgatója.

Mérföldkövek a TakarékPont elmúlt öt évében
A közös termékkör kialakítását az első fázisban az alapvető banki konstrukciók, szolgáltatások motiválták. Majd 2010-ben Magyarországon elsőként jelent meg a TakarékPontokban az érintésmentes fizetési megoldások leginnovatívabb eszköze, a MasterCard® PayPass™ karóra, amely az ügyfelek részére egyedülálló fizetőeszközt biztosított. Az év második felében bevezetésre került a TakarékPont honlap-rendszere. A portál egységes online arculatot és termékközpontú kommunikációt biztosít a TakarékPont márkanévhez tartozó Takarékok számára.
2010 az egyik meghatározó éve volt a hálózat működésének, ebben az évben bővült 23 tagra a TakarékPont.
2011-ben a Hálózathoz tartozó Takarékok piacra léptek - ismét az elsők között - a MasterCard® PayPass™ TaPassz-szal, egy sokoldalúan használható mini bankkártyával, ami szintén a kis értékű fizetés megkönnyítésére szolgál érintésmentes technológiájával.

Az online terület másik jelentős fejlesztése a közösségi média kommunikációhoz történő csatlakozás volt. A TakarékPont több mint negyven ezres rajongói bázisával a szektor második legnagyobb rajongói oldalának birtokosává vált.

A társadalmi szerepvállalás is kiemelt fontosságú volt az elmúlt öt évben. 2010-ben például a májusi esőzések következtében kialakult árvizek károsultjainak megsegítésére az intézményi támogatáson felül a Hálózat tagjai gyűjtést rendeztek a TakarékPont fiókokban, 2011-ben pedig a TakarékPont főtámogatója volt az eltűnt gyerekek világnapjához kapcsolódó Ezer Lámpás Éjszakájának, valamint az ezzel párhuzamosan futó Tejesdoboz Akciónak. A témában sikeres rajzpályázatot is hirdettek, amelyhez egyéb aktivitások kapcsolódtak.

További tervek és terjeszkedés
A TakarékPont mára egyfajta minőségi védjeggyé vált, ezért a csatlakozni kívánó Takarékok számára alapkövetelmény a hosszabb távon is stabil, és megfelelő színvonalú működés. Emiatt minden résztvevőnek meg kell felelnie egy központilag meghatározott normarendszernek és egységes termékportfólióval kell rendelkeznie.

A termékpaletta folyamatos bővítése mellett jelenleg is fontos stratégiai projektek zajlanak a TakarékPonton belül, amelyek a tervek szerint, további bővülést eredményeznek a közeljövőben. A cél az, hogy a Hálózat tagjai folyamatosan érezzék a támogatást, amely évtizedekre biztosíthatja számukra versenyelőnyüket helyi szinten a kereskedelmi bankok mellett, valamint folyamatosan képesek legyenek a fejlődésre.

 

[2013.01.11.]

Tájékoztató bankkártya üzemszünetről

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MasterCard kártyatársaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2013. január 13-án (vasárnap) 05:00 és 13:00 óra között több alkalommal rövid ideig a bankkártya tranzakciók nem fognak működni.

Tovább >>

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MasterCard kártyatársaság által lebonyolítandó karbantartás miatt 2013. január 13-án (vasárnap) 05:00 és 13:00 óra között több alkalommal rövid ideig az alábbi bankkártya tranzakciók nem fognak működni:

 

· a Takarékbank által kibocsátott Maestro és MasterCard logós bankkártyák használata idegen banki elfogadóhelyeken (ATM és POS);

· idegen bankok által kibocsátott Cirrus, Maestro és MasterCard logós bankkártyák elfogadása a hitelintézetek által üzemeltetett elfogadóhelyeken (ATM és POS).

 

A Visa bankkártyák forgalmában nem lesz fennakadás. Az üzemszünet nem érinti továbbá a Takarékbank által kibocsátott kártyák használatát az Önök által üzemeltetett elfogadóhelyeken (ATM és POS).

 

Megértésüket köszönjük!

Baki Takarék

[2012.07.12.]

Kombinált Mikrohitel

A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet, mint az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. szerződött partnere Közvetítőként részt vesz az Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Programban.

Tovább >>

Program célja a kereskedelmi banki módszerekkel nem, vagy nem a kívánt mértékben finanszírozható magyarországi székhelyű mikro vállalkozások fejlesztése a hitelhez jutás lehetőségeinek javításával.

A Program keretében Takarékszövetkezetünk a hitelkérelmek befogadását, elbírálását, szerződéskötést, folyósítást, illetve a hitelszámlák kezelését végzi.

A konstrukció elemei:

Vissza nem térítendő állami támogatás, maximum 10 millió Ft összegben, a GOP-2011-2.1.1/M jelű pályázati kiírás keretében.

A pályázati dokumentáció elérhető a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, www.nfu.hu.

A pályázat benyújtása a hitelkérelemmel együtt történik Takarékszövetkezetünknél.

Kedvezményes kamatozású hitel, maximális összege 20 millió Ft, kamata max. 9%.


Hitelfelvevők köre: egyéni vállalkozók és egyéni ügyvédek, gazdasági társaságok, szövetkezetek. Kezdő vállalkozás is jogosult a KMH igénybevételére.

Hitelcél: Tárgyi eszköz beszerzése, hardver beszerzése, IT fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése, infrastrukturális- és ingatlan beruházás illetve vásárlás

Földrajzi korlátozás: Zala megye területén kizárólag Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely, Hévíz, Zalalövő, Zalakaros, Zalaszentgrót, Lenti, Letenye és Pacsa településeken megvalósuló projekt támogatható.

Futamidő: maximum 10 év.

Takarékszövetkezetünk a Kombinált Mikrohitel Program keretében igény esetén a vissza nem térítendő támogatás megelőlegezését is biztosítja az ügyfelek részére.

További információért forduljon kollégáinkhoz a 92/461-022 telefonszámon vagy az info@takszovbak.hu e-mail címen.

Kombinált Mikrohitel részletes termék leírása és hitelkérelmi nyomtatványa a Közzétételek menüpontban található.

[2012.06.28.]

Gyorsulnak a forint átutalások

Kedvező változások 2012. július 02-től

Tovább >>

Gyorsulnak a forint átutalások

Az Ön számára kedvező változások várhatók 2012 júliusától a forint átutalások terén. Ez az új, korszerűbb átutalási rendszer bevezetésének lesz köszönhető, amelynek legfőbb célja két Hitelintézet ügyfelei közötti átutalások felgyorsítása.

Jelenleg egy ilyen átutalás csak másnap érkezik meg a megbízótól a címzetthez. A jövőben, ha Ön elektronikus úton (Interneten, elektronikus banki rendszeren vagy telefonon keresztül, nem faxon) adja meg nekünk belföldi forint átutalási megbízását az általunk aznapi teljesítésre meghirdetett időszakon belül, akkor az átutalás aznap teljesül. Azaz: a megszokotthoz képest egy munkanappal kevesebb lesz a belföldi forint átutalás ideje. Így nem csak az Ön által utalt pénz érkezik meg gyorsabban – jellemzően 4-5 órán belül - a címzetthez, hanem Ön is hamarabb hozzáfér a más által küldött pénzhez.

A fontosabb tudnivalókat megtalálja a Közzétételek menüpont alatt. 

További információk találhatók az alábbi dokumentumokban és Internet címeken:
Napközbeni elszámolás kommunikáció vállalatoknak
Gyakran ismételt kérdések
Magyar Nemzeti Bank
GIRO
SEPA Hungary
Bankszövetség
PSZÁF
 

[2011.05.24.]

Képzési program a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Az Európai Unió támogatásával képzési program indult a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Tovább >>
image

A TÁMOP-2.3.3/A-09/1-2010-0209 projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Projekt neve: Képzési program a Bak és Vidéke Takarékszövetkezetnél

Kedvezményezett neve és elérhetősége: Bak és Vidéke Takarékszövetkezet,
8945 Bak Széchenyi tér 2.
Irányító Hatósság neve és elérhetősége: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség,
1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22., tel.: 06 40 638-638

www.nfu.hu

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, tel.: 06 (1) 273-4250

www.esf.hu

 

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont

E honlap megfelelő működéséhez „sütiknek” nevezett adatfájlokat (angolul: cookie) helyezünk el a számítógépén, ahogy azt más, majdnem minden honlappal rendelkező cég is teszi. További információk...